Regulamin Warsztatów Kulinarnych

 1. Organizatorem Warsztatów Kulinarnych jest COOK & HAVE FUN S.C. z siedzibą przy ul. Obrońców Wybrzeża 15, 80-398 Gdańsk, zwana w dalszej części Regulaminu Organizatorem.
 2. Zgłaszając udział dziecka w Warsztatach Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Osoby poniżej 18 roku życia mogą uczestniczyć w zajęciach wyłącznie za zgodą rodziców/opiekunów.
 4. Organizator zapewnia uczestnikom w trakcie zajęć fartuchy, produkty spożywcze oraz sprzęt niezbędny do gotowania.
 5. W celu dokonania rezerwacji miejsca w Warsztatach, w wybranej grupie wiekowej, należy wysłać mailem zgłoszenie, podając: imię, nazwisko i wiek dziecka, dzień warsztatów oraz czy udział dziecka będzie jednorazowy czy cykliczny. Adres e-mail : kontakt@cookingfun.pl
 6. Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za udział w Warsztatach w terminie podanym w mailu potwierdzającym rezerwację przesłanym przez Organizatora. Nieuiszczenie opłaty w wyznaczonym terminie jest równoznaczne ze złożeniem rezygnacji z udziału w Warsztatach.
 7. Wykupiony karnet na 4 zajęcia jest ważny przez 5 tygodni. Po tym terminie, uważamy karnet za wykorzystany bez względu na to, czy dziecko uczęszczało czy nie na zajęcia.
 8. Organizator nie dokonuje zwrotów należności za udział w Warsztatach, w przypadku gdy Uczestnik / Uczestnicy nie pojawią się na Warsztatach. 
 9. Organizator pozostawia sobie możliwość odwołania Warsztatów z przyczyn od niego niezależnych. W tym przypadku Rodzice zostaną poinformowani o odwołaniu warsztatów. Poniesione koszty przechodzą na dalsze warsztaty lub następuje zwrot poniesionych kosztów.
 10. W celu otrzymania zwrotu uiszczonej opłaty należy wysłać e-mail na adres  wpisując w tytule „Zwrot kosztów oraz termin odwołanych Warsztatów”, w treści maila należy podać ten sam numer konta z którego dokonano płatności za odwołane warsztaty w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o odwołaniu Warsztatów.
 11. Zwrot uiszczonej opłaty nastąpi w przeciągu 10 dni od daty otrzymania poprawnie napisanego maila.
 12. W celu dokonania rezerwacji przyjęcia urodzinowego, należy wysłać mailem zgłoszenie na adres e-mail: kontakt@cookingfun.pl  , podając: imię, nazwisko i wiek dziecka, datę przyjęcia oraz podać spodziewaną ilość gości.
 13. Podstawą rezerwacji przyjęcia urodzinowego jest wpłata zadatku (po otrzymaniu od Organizatora informacji o wstępnej rezerwacji) w kwocie min.150,00 złotych. Zadatek nie podlega zwrotowi. W przypadku nie dojścia przyjęcia urodzinowego do skutku w umówionym terminie z przyczyn losowych, Organizator zaproponuje inny termin. Jeżeli dwa zaproponowane terminy nie będą satysfakcjonujące zadatek przepada. Mniej niż 3 dni przed urodzinami nie ma możliwości zmiany terminu przyjęcia.

Obowiązki uczestnika Warsztatów Kulinarnych

 1. Każdy uczestnik biorący udział w zajęciach jest zobowiązany do przestrzegania zasad dobrego zachowania w stosunku do instruktora jak i osób wspólnie uczestniczących w zajęciach oraz do przestrzegania zasad higieny osobistej.
 2. Przed przystąpieniem do zajęć uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z instrukcją obsługi sprzętu z którego będzie korzystał ( w formie informacji od personelu).
 3. Uczestnik zachowuje należytą ostrożność w posługiwaniu się wyposażeniem i sprzętem Organizatora.
 4. Uczestnik zobowiązany jest do przynoszenia i zmiany obuwia na Warsztatach Kulinarnych.
 5. Na zajęcia zabrania się wnoszenia własnych produktów spożywczych i napojów.

Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki błędnego używania sprzętu/wyposażenia przez uczestnika. W przypadku korzystania przez uczestnika ze sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi pisemną lub słowną, którą otrzymał od instruktora, za wszelkie usterki odpowiada osoba korzystającą.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione po zajęciach.

Wizerunek i ochrona danych osobowych

 1. Rodzic/Opiekun uczestnika Warsztatów wyrażając zgodę na udział dziecka w zajęciach, zgadza się jednocześnie na możliwość fotografowania uczestnika, rejestrowania podczas zajęć, oraz wykorzystywanie zdjęć i filmów z udziałem uczestnika do celów promocyjnych COOK & HAVE FUN S.C..
 2. Rodzic/opiekun potwierdza podpisem na karcie zgłoszeniowej, która jest załącznikiem niniejszego Regulaminu, że zapoznał się z Regulaminem Warsztatów Kulinarnych w COOK & HAVE FUN S.C. .
© 2019 Cook & have fun. All Rights Reserved.

logo 200x200